वक रत ण ड मह क य स र यक ट समप रभ न र व घ न क र म द व सर वक र य ष सर वद

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #RajooEngineers #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi
#RajooEngineers #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

#GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi
#RajooEngineers #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ #GaneshChaturthi2019 #GanpatiBappaMorya #HappyGaneshChaturthi #Ganesha #GaneshChaturthi #RajooEngineers #PlasticMachinery #Machines #PlasticIndustry

Let's Connect

sm2p0